WYDOBYCIE KAMIENIA

Oddziaływania procesu wydobywczego mieszczą się praktycznie w obrębie wyrobisk górniczych, mimo że są one obecnie eksploatowane dopiero na poziomie ok. 20 m poniżej pierwotnego terenu. Emisja zanieczyszczeń powietrza i hałasu ograniczana jest ścianami wyrobisk, a także składowiskami i specjalnymi ekranami ziemnymi, otaczającymi wyrobisko ze wszystkich stron. Zarówno chwilowe, jak i średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym są wielokrotnie niższe od dopuszczalnych norm. Strefa o potencjalnie szkodliwym oddziaływaniu akustycznym, uwzględniająca skumulowaną emisję hałasu z kopalni oraz projektowanej Przemiałowni, nie wykracza poza granice własności przedsiębiorcy.

Wydobycie wapienia nie powoduje żadnych zmian ilości i jakości wód w ujęciach dla wsi Sobków i Wierzbica. Do eksploatacji przeznaczono część złoża powyżej zbiornika wód podziemnych w utworach jurajskich, z zachowaniem tzw. półki ochronnej o grubości 2 m nad zwierciadłem poziomu wodonośnego.

W trakcie udostępniania, eksploatacji i przeróbki surowca powstają masy ziemne, na które składają się gleba, gliny i piaski. Tworzą one nadkład złoża oraz płonne przerosty w jego obrębie. Warstwa gleby jest selektywnie zbierana i gromadzona na tymczasowym składowisku – zostanie ona użyta do rekultywacji wyrobiska oraz pozostałych składowisk, na które trafiają gliny i piaski. Część materiału wykorzystywana jest do budowy ekranów ziemnych.