REKULTYWACJA I OCHRONA PRZYRODY

Zarówno Kopalnia jak i Przemiałownia zlokalizowane są poza obszarami chronionymi. Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy położony jest w odległości ponad 4 km. Również rezerwat krajobrazowy „Wzgórza Sobkowskie”, użytek ekologiczny „Skały z murawami kserotermicznymi” oraz obszar Natura 2000 (ustanowiona w latach 2009-2011 „Ostoja Sobkowsko-Korytnicka”) znajdują się poza terenem funkcjonowania kopalni.

Z uwagi na stosunki przestrzenne i cele ochrony, przy jednocześnie ograniczonym zasięgu oddziaływań, Kopalnia nie wywiera negatywnego wpływu na żaden z wymienionych obszarów prawnie chronionych.

Zgodnie w przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko, dzięki zastosowanym rozwiązaniom proekologicznym, nie przewiduje się wzrostu żadnych negatywnych oddziaływań w wyniku uruchomienia Przemiałowni. Należy też podkreślić, że sposób zagospodarowania terenu zaprojektowano zgodnie z rzeźbą otaczających wzgórz, tak aby zachowane zostały pierwotne walory krajobrazowe okolicy.

Po zakończeniu prac wydobywczych pozostanie wyrobisko o powierzchni 35 ha i wysokości ścian 25-60 m. Jego rekultywacja polegać będzie na wyprofilowaniu ścian, pokryciu warstwą organiczną i zadrzewianie. Składowiska mas ziemnych zostaną obsadzone drzewami i przekazane Lasom Państwowym. Szczególnie interesująca wydaje się też możliwość zagospodarowania terenu w kierunku rekreacyjnym.