ŚRODOWISKO

Wapień z kopalni „Wierzbica” jest surowcem o wyjątkowej jakości w skali całego kraju. Może on być wykorzystany jako półprodukt do dalszego wypału, kruszywo, nawóz ekologiczny, dodatek do pasz, wypełniacz wapienny oraz sorbent do odsiarczania spalin energetycznych. To w pełni uzasadnia wydobycie kopaliny oraz przetwarzanie surowca skalnego na uruchomionej w 2013 roku instalacji do produkcji drobnoziarnistych wyrobów wapiennych skrótowo zwanej Przemiałownią.

Złoże „Wierzbica” zalicza się do niekonfliktowych. Ponieważ jednak z każdą działalnością gospodarczą wiążą się określone oddziaływania na otoczenie, spółka EGM przykłada stosowną wagę do względów ochrony środowiska, w tym także człowieka i jego dóbr. Podkreślić należy, że wszelkie inwestycje podejmowane były, są i będą w oparciu o szereg opracowań naukowych, technicznych i przyrodniczych. Są one sporządzane na kolejnych etapach i uzgadniane lub opiniowane przez właściwe instytucje zewnętrzne, zgodnie z procedurami prawnymi warunkującymi uzyskanie stosownych zezwoleń.

Poniżej scharakteryzowano sposoby minimalizacji oddziaływań wydobycia oraz przetwarzania kopaliny, ze szczególnym wyróżnieniem Przemiałowni, ochrony lokalnych walorów przyrodniczych oraz planów rekultywacyjnych. Stosowane i projektowane technologie zapewniają ponadto efektywne wykorzystanie energii oraz racjonalne zużycie wody i innych surowców.