EGM Spółka Akcyjna
Adres siedziby spółki:
ul. Rydlówka 5
30-363 Kraków

EGM S.A. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614007. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 6 000 000 zł.
NIP 675-12-35-267
REGON 357132819
Nr BDO 00036502

Rejestr Akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 §1 Kodeksu Spółek Handlowych prowadzony jest przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38.

Informacja Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie o przetwarzaniu danych osobowych. informacja RODO

KALENDARIUM

2022 11 15
W dniu 15 listopada 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwały dotyczące m.in. zmian w Statucie Spółki w związku ze zmianą Kodeksu Spółek Handlowych.
Czytaj więcej… 

2022 09 12
W dniu 12 września 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej… 

2022 07 05
W dniu 5 lipca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej… 

2022 06 29
W dniu 29 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej… 

2022 06 29
W dniu 29 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
Czytaj więcej… 

2022 06 10
Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2022 roku. Planowane do podjęcia uchwały będą dotyczyć m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
Czytaj więcej… 

2022 04 29
W dniu 29 kwietnia 2022 roku nastąpiło połączenie EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana).

2022 02 28
W dniu 28 lutego 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwałę dotyczącą połączenia EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana).
Czytaj więcej… 

2022 02 18
W dniu 18 lutego 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej… 

2022 02 09
Zarząd Spółki  EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 402 § 3 k.s.h., zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy o zamiarze połączenia EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze Spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana). Połączenie Spółek nastąpi w oparciu o zasady ujęte w Planie połączenia z dnia 19.01.2022.

2022 01 31
Zarząd Spółki zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2022 roku, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Planowane do podjęcia uchwały dotyczyć będą połączenia EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana).
Czytaj więcej… 

2022 01 24
Zarząd Spółki  EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 402 § 3 k.s.h., zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy o zamiarze połączenia EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) ze Spółką „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana). Połączenie Spółek nastąpi w oparciu o zasady ujęte w Planie połączenia z dnia 19.01.2022.

2022 01 21
Zarząd Spółki EGM S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r. został uzgodniony plan połączenia spółek:
1) EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (30-363), ul. Rydlówka 5 – jako Spółka Przejmująca, oraz
2) „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-363), ul. Rydlówka 5 – jako Spółka Przejmowana.
Połączenie nastąpi poprzez przejęcie, o którym mowa w art. 492 par. 1 pkt. 1 k.s.h. tj., poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej. Na podstawie art. 500 par. 21 k.s.h. udostępnia się plan połączenia (link poniżej).
Plan połączenia z dn 19.01.2022r. 

2021 12 28
W dniu 28 grudnia 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej… 

2021 12 06
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące dokonanych zmian w statucie Spółki, dokonanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2021 roku.
Czytaj więcej… 

2021 11 30
W dniu 30 listopada 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej… 

2021 10 25
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące dokonanych zmian w statucie Spółki, dokonanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 października 2021 roku.
Czytaj więcej… 

2021 10 12
W dniu 12 października 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej… 

 2021 06 15
W dniu 15 czerwca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej… 

2021 06 15
W dniu 15 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
Czytaj więcej… 

2021 05 24
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 czerwca 2021 roku. Planowane do podjęcia uchwały będą dotyczyć m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
Czytaj więcej… 

2021 02 18
W dniu 18 lutego 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej… 

2020 12 23
Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe: EGM S.A. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, e-mail: biuro@egm.codeincode.pl, telefon: +48 12 630 39 38. 

2020 12 02
W dniu 2 grudnia 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej… 

2020 12 01
Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe: EGM S.A. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, e-mail: biuro@egm.codeincode.pl, telefon: +48 12 630 39 38.

2020 11 17
Zarząd spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 grudnia 2020 roku.
Czytaj więcej… 

2020 11 13
Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe: EGM S.A. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, e-mail: biuro@egm.codeincode.pl, telefon: +48 12 630 39 38.

2020 10 20
Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe: EGM S.A. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, e-mail: biuro@egm.codeincode.pl, telefon: +48 12 630 39 38.

 2020 09 29
Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe: EGM S.A. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, e-mail: biuro@egm.codeincode.pl, telefon: +48 12 630 39 38.

2020 09 09
Spółka podpisała umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie.
Czytaj więcej… 

2020 07 23
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące dokonanych zmian w statucie Spółki, dokonanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku.
Czytaj więcej… 

2020 07 08
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące złożenia przez Spółkę rocznego sprawozdania finansowego opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności podmiotu dotyczące roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2019 roku.

2020 06 30
W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, zmiany statutu Spółki, wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
Czytaj więcej… 

2020 06 01
Zarząd spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2020 roku. Planowane do podjęcia uchwały będą dotyczyć m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, zmiany statutu Spółki, wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
Czytaj więcej… 

2020 02 27
Na wniosek Spółki Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące Spółki tj. adres poczty elektronicznej (biuro@egm.codeincode.pl) oraz adres strony internetowej (www.egm.codeincode.pl).

W celu uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o spółce, dokumentów dotyczących spółki oraz wydarzeń z nią związanych prosimy o zalogowanie się do portalu akcjonariusza.

LOGOWANIE DO PORTALU AKCJONARIUSZA


Zaloguj
Nie pamiętam loginu/hasła
Rejestracja
W celu odzyskania danych do logowania prosimy o kontakt uprawnione osoby na adres mailowy biuro@egm.codeincode.pl
W celu zarejestrowania się w portalu akcjonariusza prosimy o kontakt uprawnione osoby na adres mailowy biuro@egm.codeincode.pl